باب ایگر، مدیر عامل سابق پشتیبانی از Web3 دیزنی، به سمت خود بازگشت: جزئیات


پیوندهای وابسته ممکن است به طور خودکار ایجاد شوند – برای جزئیات بیشتر به بیانیه اخلاقی ما مراجعه کنید.

منبع

دیزنی همچنین از سال 2021 چندین خط NFT را با همکاری بازار کلکسیونی دیجیتال VeVe منتشر کرده است.

ایگر هنوز در دیزنی به عنوان مدیر اجرایی و رئیس هیئت مدیره بود که این شرکت برای ثبت اختراع مرتبط با متاورس اقدام کرد. بایگانی ها نشان می دهد که دیزنی می خواهد یک «شبیه ساز دنیای مجازی در یک مکان واقعی» ایجاد کند.

با این حال، قابل توجه است که ایگر تنها به صورت موقت به دیزنی باز می گردد که می تواند تا دو سال ادامه یابد.