کارشناس امنیتی فاش کرد که از طریق “Piss Corridor” وارد دیتاسنتر شده است.

آقای تیرنی اشاره ای نکرد که آیا درهای مخفی برای جلوگیری از ورود بازدیدکنندگان کنجکاو توالت به فضای دسترسی ایمن شده بودند یا اینکه باید قفل ها را برای اجازه دسترسی انتخاب می کرد یا خیر. ثبت نام که گزارشی از کشف او داشت.